SMC ห่วงใยสังคมและชุมชน ออกมาตรการจัดการฝุ่นพิษ PM 2.5

ในระหว่างที่เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อจัดการกับภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน 30 ไมครอนตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โดยทำการควบคุม และดูแลเครื่องจักรที่อาจจะก่อให้เกิดฝุ่น ไม่ให้มีค่าเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถี่มากขึ้น รวมทั้งฉีดน้ำล้างพื้นลานคอนกรีตที่เป็นลานส่งสินค้าเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งในสำนักงาน และภายในโรงงานเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้พนักงานลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ลดการใช้รถยนต์ดีเซล และดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ เป็นต้น ซึ่งผลปรากฎว่าทั้งในสำนักงานและในโรงงานของบริษัทฯมีค่า PM 2.5 มีค่าต่ำกว่า 30 ในทุกๆจุด ส่วนน้ำที่ใช้ฉีดล้างพื้น ส่วนหนึ่งจะไหลกลับสู่ระบบบำบัดน้ำเพื่อใช้รดต้นไม้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นดังกล่าว ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานระหว่างการเดินทางมาทำงาน หรืออยู่ในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่บริษัท โดยให้พนักงานในกลุ่มที่มีความเสี่ยง หรือได้รับผลกระทบ เช่น สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือผู้ที่มีบุตรที่ยังเป็นผู้เยาว์ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน และดูแลตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญ และห่วงใยในสวัสดิภาพ และสุขภาพของบุคลากร รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของส่วนรวม จึงได้เร่งดำเนินตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และเป็นประจำ และจะมีการประเมินสถานการณ์ทุกวัน จนกว่าภาวะฝุ่นละอองภายนอกบริษัทฯ และโรงงานจะกลับสู่สภาวะปกติต่อไป

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบแรงงานสัมพันธ์ และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างมีคุณภาพที่ดี และมีผลทำให้กระบวนการผลิตของนายจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ