บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบแรงงานสัมพันธ์ และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างมีคุณภาพที่ดี และมีผลทำให้กระบวนการผลิตของนายจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Recommended Posts