เกี่ยวกับเรา

 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 11 ล้านบาท

  มีสำนักงาน และโรงงานการผลิต ตั้งอยู่ที่ 59/2 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
  เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KAVARI”, “KAYARI”, “KIRA”, “BUXAWAY” และ “STARPETT”

วิสัยทัศน์


ผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์ไล่และป้องกันแมลงร้ายในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถเติมเต็มความต้องการ และมีส่วนทำให้ผู้บริโภคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ


พันธกิจ


 • พัฒนาและสรรหาสินค้าที่เติมเต็มความต้องการของผู้บริโภค
 •    
 • ขยายตลาดเป้าหมายและสายผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกำไรให้บริษัท
 •    
 • ควบคุมและลดต่นทุนอย่างมีประสิทธิผล
 •    
 • สร้างความพอใจและผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น
 •    
 • พัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากร
 •     
 • สร้างขวัญ กำลังใจ และความมั่นคงให้แก่บุคลากร

 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

คุณภาพ


บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญด้านการวิจัย และพัฒนา (R&D) โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน รวมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการบริหารจัดการควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง


ด้วยประสบการณ์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญมายาวนาน มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย จำลองสภาวะอากาศเพื่อทดสอบการเผาไหม้ พร้อมเครื่อง GAS CROMATOGRAPH ตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง และแมลงตู้ตรวจสอบประสิทธิภาพทางชีววิทยา ของยุง ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้บริโภค และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานสากล ISO 9001 มาใช้ในการควบคุมระบบการทำงาน และใช้เก็บข้อมูลทางสถิติ เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยและพัฒนา


บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงโดยเป็นที่ยอมรับ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญดูแล ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน(QA) รวมทั้งให้ ความสำคัญในส่วนของการบริหารจัดการควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง


จากประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญมายาวนาน มีห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยจำรองรูปแบบการใช้งานจริง พร้อมใช้เครื่อง GAS- CROMATOGRAPH ตรวจสอบปริมาณส่วนผสม ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้บริโภค และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.